Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser udgør et samlet regelsæt for ATAK A/S’ to bureauer: Kommunikationsbureauet ATAK Nordic og marketingbureauet ATAK Digital. Nærværende handelsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser fra ATAK A/S. Enhver fravigelse fra disse skal, for at have gyldighed, være skriftligt accepteret af ATAK A/S.

Indgåelse af aftalen

Efter ordreafgivelse modtager kunden en ordrebekræftelse, som beskriver, hvilket produkt kunden har købt. Et tilbud, der skriftligt eller på mail bekræftes af kunden, accepteres som gyldig ordrebekræftelse.

Aftalen angår de ydelser, der er nævnt i ordrebekræftelsen. Følger ikke andet af tillægget, betjener ATAK A/S kunden med alle sædvanlige marketingydelser. Ved uoverensstemmelse mellem aftalen og tillægget har tillægget forrang.

Opsigelse af aftalen
Alle aftaler hos ATAK har som standard en måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned. Hvis der er aftalt kortere eller længere varsler, vil dette fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen.

Kundens medvirken, opstart af arbejde og levering af materiale/information

ATAK A/S skal forsynes med adgang til de områder, der er medvirkende til, at ATAK A/S kan udføre det aftalte arbejde, hvis det er påkrævet for de kommende resultater.
Såfremt ATAK A/S af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan få adgang til kundens hjemmeside, vil ATAK A/S sende de påkrævede ændringer til kunden pr. mail, og kunden har ansvar for at implementere ændringerne inden for 10 arbejdsdage.

ATAK starter en aftalt opgave inden for fem hverdage. ATAK og kunden kan i fællesskab aftale en specifik startdato uden for disse fem hverdage. Kunden er forpligtet til at levere det ønskede materiale/information til aftalt tid. Da ATAK stiller de aftalte timer til rådighed hos den enkelte medarbejder, vil vedkommendes timer stadig blive faktureret, hvis det manglende arbejde skyldes kundens manglende levering af materiale/information til aftalt tid.

En rapport/evaluering leveres i løbet af de første tre hverdage i en ny måned. Hvis samarbejdet er startet efter den 10. i en måned, vil rapportering for pågældende måned leveres sammen med efterfølgende måneds rapporting. Eksempel: Samarbejdet er startet den 15. februar. Rapportering sendes senest inden for tre hverdage i april.

Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale

Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt og iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om modpartens forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af aftalen. Persondata er altid fortrolige oplysninger

ATAK A/S opbevarer kontrakter samt rapporter, og efter ATAK A/S’ skøn anvendt materiale hertil i 3 måneder efter leveringen. I denne periode udleverer ATAK A/S efter anmodning kopi af opbevaret materiale til kunden, forudsat at ATAK A/S ikke har forfaldne krav mod kunden. ATAK A/S forbeholder sig ret til at fakturere for omkostninger opstået i forbindelse med ekstraudlevering/genudlevering af data.
Ved særlige opgaver kan der ikke udleveres komplet rapportering af al data, da dele af arbejdet betragtes som ATAK A/S interne og fortrolige arbejdsmetoder.

Følgende skal behandles fortroligt medmindre der er tale om information, som er offentlig tilgængelig:
– Information om indholdet af denne Databehandleraftale,
– selve hovedydelser,
– parternes virksomheder,
– information som den ene part har angivet som fortrolig før den anden part modtog dem eller som efter sin natur eller i øvrigt klart må opfattes som fortrolig,

Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog ikke for information
– som er eller bliver offentlig tilgængelig, uden dette skyldes brud på en Parts fortrolighedsforpligtelse eller
– information, som allerede er i den modtagende Parts besiddelse uden tilsvarende fortrolighedsforpligtelse eller
– information, som selvstændigt er udviklet af den modtagende Part.

Alle medarbejdere hos ATAK har underskrevet en fortrolighedsaftale.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Faktura sendes til kunden pr. mail.

Omkostninger afholdt af ATAK A/S til underleverandører/samarbejdspartnere, eksterne køb, rejser og ophold, forbundet med udarbejdelsen af ydelser og samarbejdet i øvrigt betales af kunden/er ikke indregnet i ydelsens pris og faktureres særskilt. Overskrides et udarbejdet budget væsentligt, orienteres kunden snarest muligt.

Ophavsret og brugsret af værker er først kundens ved betaling af den fulde pris på det pågældende værk. Bruger kunden værkerne før og samtidig undlader at betale fakturaen, sker der en ophavsretkrænkelse. Med “værker” forstås alt hvad ATAK har produceret for kunden.

Ved for sen betaling tillægges et gebyr på 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,- for hver rykning.

Ophavsret/brugsret til det udførte arbejde (værkerne) – herunder bl.a. content i form af tekst, billeder og videoer, derudover analyser, rapporter, evalueringer og data – overdrages først til kunden, når betalingen på varens fulde pris er modtaget. ATAK A/S er i sin fulde ret til at fjerne værkerne med rimelig varsel og frister. Kunden er dog ikke fritaget for at betale for værkerne og vil blive retsforfulgt, hvis kunden ikke betaler for værkerne. Når betaling er modtaget, vil ATAK A/S opgøre omkostninger for det administrative arbejde og først efter modtagelse af betaling for de administrative arbejder, vil ATAK A/S genoprette de fjernede værker.

Fakturering og betalingsbetingelser:
Hvis der ikke er angivet andet i aftalen, faktureres de aftalte beløb forud.

Misligholdelse af betalingsforpligtelser:
Misligholder kunden sine betalingsforpligtelser, er ATAK A/S i sin fulde ret til at pause arbejdet, uden at kunden kan gøre krav mod ATAK A/S. ATAK A/S er ligeledes berettiget til at modregne timer, der er gået tabt hos specialisterne, der er forårsaget af kundens misligholdelse.

Garantier og reklamationer

ATAK A/S garanterer ikke for bestemte resultater på visse ydelser, hverken under eller efter samarbejdet, hvorfor resultater ikke kan fastlåses til faste priser.

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden foretage skriftlig reklamation over for ATAK A/S straks efter, at kunden er – eller burde være – blevet opmærksom på manglen, idet kunden i modsat fald fortaber retten til at gøre manglen gældende. Ingen reklamation som er foretaget senere end 8 dage fra fakturadato er at betragte for rettidig.

ATAK A/S kan ikke stilles til ansvar for eventuelle ændringer i Googles algoritmer, som kan påvirke kundens placeringer. Kunden forstår, at ATAK A/S ikke er ansvarlig for kundens hjemmeside som helhed, men blot for de ændringer ATAK A/S foretager på siden. ATAK A/S er ikke ansvarlig for ændringer fra tredjepart, som kan have forårsaget fald i kundens placeringer.

ATAK A/S sikrer, at leverede ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk ATAK A/S i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som ATAK A/S skal tage højde for.

ATAK A/S vil til enhver tid sikre, at det leverede arbejde, der er modtaget betaling for, forbliver intakt. ATAK A/S kan dog ikke drages til ansvar og skal ikke ersatte for fjernet eller slettet indhold og/eller links, hvis dette skyldes fx ophørte domæner, politikker eller andre lignende årsager.

Ansvar

I tilfælde af forsinkelse, og i tilfælde af mangler ved det leverede, har ATAK  intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som ATAK  ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport og importforbud og anden lignende force majeure situation.

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede hæfter ATAK ikke for kundens driftstab (herunder tab af data), tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Et erstatningskrav over for ATAK  kan aldrig overstige fakturabeløbet for ydelsen.

ATAK  har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager ATAK  sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden ATAK  skadesløs for et sådant ansvar samt sagsomkostninger.

ATAK foretager alle sædvanlige foranstaltninger, så data ikke går tabt. Dog er ATAK  uden ansvar for data, hvis data går tabt efter ATAK  har leveret den aftalte ydelse under samarbejdet.

Ved Google Ads-aftalens ophør afsluttes din Google Ads-annoncering ikke automatisk, medmindre der foreligger en skriftlig aftale herom.

Lovvalg og værneting

Alle tvister afgøres i henhold til dansk ret med Københavns Byret som værneting.

Særlige ydelser

Tekstindhold ift. arbejdet med søgemaskineoptimering og online reputation management
Der er fuld fortrolighed omkring ATAKs ydelser, og hvordan ydelserne leveres for ATAKs kunder. Indhold, der skabes ifm. arbejdet med søgemaskineoptimering og online reputation management, er indekserbart (kan findes/indekseres og søgemaskinerobotter og dermed også tilgængeligt for tredjemand, hvorfor det kan være muligt for tredjemand at kunne forbinde ATAK og det udførte arbejde med kunden.

Webhosting
ATAK er reseller af hostingløsninger. Ved køb af webhosting via ATAK er kunden inkluderet i prisen omfattet af support, der vedrører nedetid eller langsom svartid på serveren. Andre former for supportydelser skal kunden selv betale for pr. halve time eller tilkøbe en særskilt support.

Hosting tegnes for ét år ad gangen og skal af kunden opsiges minimum en måned før en ny periode på et år. Har kunden allerede en hostingløsning et andet sted, er det kundens eget ansvar at opsige denne i forbindelse med, at der tegnes en ny aftale hos ATAK. Flytter kunden sin løsning fra ATAK til en anden udbyder, får ATAK ikke automatisk besked, hvorfor det til enhver tid vil vil være kundens ansvar at give ATAK besked om opsigelse.

Klippekort
Et klippekort er en ordning, der indeholder et specifikt antal af forudbetalte timer med rabat ift. vores alm. timepris. Et klippekort udløber 12 måneder efter købsdato. Hvis en kunde ønsker at få opgjort den resterende tid på klippekortet, inden klippekortet er opbrugt, skal dette ske inden for 12 måneder fra købsdatoen. Ved ønske om opgørelse frafalder rabatten. Den brugte tid udregnes ud fra normal timepris, og det resterende beløb kan herefter udbetales.

Ekstra ydelser

Ydelser der ikke fremgår af aftalen eller i disse handelsbetingelser, vil blive faktureret særskilt. Herunder gælder ekstraordinære rapporteringer og redegørelser for det leverede arbejde.

Nyhedsbrev fra ATAK

Når du bliver kunde hos ATAK, tilføjes din email-adresse i ATAKs nyhedsbrev. Email-adresser bliver ikke slettet fra vores nyhedsbrev-database, når relationen mellem ATAK og KUNDE stopper. De tilmeldte kan til enhver tid slette deres mailadresse fra vores database. I alle nyhedsbreve afsendt af ATAK vil der i bunden af nyhedsbrevet være et link til afmelding.

Ikrafttræden og ændring af forretningsbetingelser

Disse handelsbetingelser, som træder i kraft den 1.Juni 2013, kan til enhver tid ændre nærværende forretningsvilkår. Den seneste version af handelsbetingelserne kan du se på denne side. Foretager ATAK A/S væsentlige ændringer i forretningsvilkår, som for kunden er af væsentlig forringende karakter, kan kunden opsige samarbejdet ved at informere ATAK A/S skriftligt.

Klausul for ansættelsesbegrænsning, samarbejdsforbud og bodsbestemmelse

Kunden accepterer, at de hverken direkte eller indirekte vil forsøge at ansætte eller indlede samarbejde, herunder køb af tjenester, med nogen af ATAKs nuværende eller tidligere medarbejdere under samarbejdet og i en periode på 12 måneder efter opsigelse af samarbejdet mellem ATAK og Kunden. Dette inkluderer også medarbejdere, der har forladt ATAK inden for de seneste seks måneder.

Denne klausul gælder i hele aftaleperioden samt i den angivne periode efter samarbejdets ophør. Skulle Kunden overtræde denne klausul, accepterer Kunden at betale ATAK en konventionalbod som erstatning for det tab og de gener, der er forbundet med overtrædelsen. Beløbet vil repræsentere en rimelig vurdering af de omkostninger og tab, ATAK ville pådrage sig ved sådan en overtrædelse.


Databehandlerbestemmelser

Databehandler
I det omfang ATAK A/S behandler persondata på vegne af kunden og i henhold til persondataforordningen er Databehandler, gælder nedenstående bestemmelser.

Omfang og instruks
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af kunden som den Dataansvarlige sker ved, at Databehandleren leverer produktet beskrevet i ordrebekræftelsen.

Databehandleren må alene behandle personoplysninger efter denne instruks med henblik på opfyldelse af aftalen om ydelsen og må ikke behandle personoplysningerne til andre formål uden samtykke fra den Dataansvarlige.

Instruksen kan til enhver tid ændres eller konkretiseres nærmere af den dataansvarlige. Forud for ændringer af Instruksen skal parterne drøfte, og aftale, implementeringen af ændringerne, inkl. implementeringstiden og omkostningerne.

Uanset kundeforholdets ophør skal bestemmelserne om fortrolighed fortsat have virkning.

Databehandlerens forpligtelser
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Databehandleren skal, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

Databehandleren garanterer overfor den Dataansvarlige, at Databehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at Databehandlerens behandling af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

Medarbejderforhold

Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Databehandleren skal sikre, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde Databehandlerens forpligtelser over for den Dataansvarlige.

Dokumentation for overholdelse af forpligtelser

Databehandleren skal efter skriftlig anmodning fra den Dataansvarlige dokumentere overfor den Dataansvarlige, at Databehandleren:

  1. overholder Instruksen.
  2. overholder bestemmelserne i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, for så vidt angår de personoplysninger, som behandles på den Dataansvarliges vegne.

I forbindelse med dokumentationen skal Databehandleren stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af de nævnte forhold til rådighed for den Dataansvarlige.

Databehandleren skal efter den Dataansvarliges skriftlige anmodning give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den Dataansvarlige eller en anden, som er bemyndiget af den Dataansvarlige.

Databehandlerens dokumentation heraf skal ske inden rimelig tid.

Sikkerhedsbrud

Databehandleren skal uden unødig forsinkelse underrette den Dataansvarlige om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for den Dataansvarlige (”Sikkerhedsbrud”).

Databehandleren skal herunder fremskaffe de oplysninger, der skal indgå i en anmeldelse til tilsynsmyndigheden, i det omfang Databehandleren er den nærmeste hertil.

Databehandleren bærer omkostningerne til denne bistand, for så vidt den er nødvendig for at sikre den Dataansvarliges overholdelse af sine forpligtelser efter persondatareglerne.

Bidrag til overholdelse af den Dataansvarliges forpligtelser

Databehandleren skal organisatorisk og teknisk være i stand til at bidrage til, at den Dataansvarlige kan overholde sine forpligtelser efter persondataforordningens kapitel 3, i det omfang Databehandlerens medvirken kræver det.

Databehandleren bistår den dataansvarlige med overholdelse af sine forpligtelser efter persondataforordningens artikel 32-36, i det omfang Databehandlerens deltagelse kræver det. Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid, for bistand i medfør af dette punkt.

Den Dataansvarliges forpligtelser
Den Dataansvarlige skal sikre, at Instruksen er lovlig set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

Den Dataansvarlige skal sikre, at Instruksen er hensigtsmæssig i forhold til parternes samarbejde.

Underdatabehandlere

Den Dataansvarlige har accepteret, at Databehandleren må gøre brug af leverandører til behandlingen af personoplysninger for den Dataansvarlige (”Underdatabehandler”). Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige om planlagte tilføjelser eller erstatninger af andre databehandlere og derved give den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

Databehandlerens brug af Underdatabehandleren reguleres af en aftale, som sikrer, at underdatabehandleren alene behandler data i overensstemmelse med aftalen mellem Databehandleren og den Dataansvarlige. Al kommunikation med Underdatabehandleren varetages af Databehandleren, medmindre andet særskilt aftales.

Underdatabehandleren må alene overføre oplysninger til tredjelande, såfremt det fremgår af aftalen med Databehandleren. Hvis Underdatabehandleren ikke lever op til aftalen med Databehandleren, kan den Dataansvarlige forbyde anvendelse af den pågældende Underdatabehandler. Databehandleren er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Databehandleren selv.

Overførsel til tredjelande og internationale organisationer
Databehandleren må ikke overføre personoplysninger til tredjelande og internationale organisationer, som ikke er dækket af persondataforordningens artikel 45, stk. 1, medmindre andet skriftligt aftales.

Ophør
Databehandlerbestemmelserne kan alene opsiges eller ophæves i overensstemmelse med bestemmelserne om opsigelse ovenfor.

Ved databehandlerbestemmelsernes ophør skal Databehandleren og dennes underdatabehandlere efter den Dataansvarliges valg enten slette eller tilbagelevere og slette eksisterende kopier af alle personoplysninger, som Databehandleren har behandlet på vegne af den Dataansvarlige. Den Dataansvarlige kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket.

 

Opdateret: 3. januar 2024